Құда туралы 34

Құда - Құдайдың аты. Quda - Qudaıdyń aty. Құда - мың жылдық,
Күйеу - жүз жылдық. Quda - myń jyldyq,
Kúıeý - júz jyldyq.
Құданы Құдай қосады. Qudany Qudaı qosady. Құданың белгісі - сыйыс,
Қоныс белгісі - бейіт. Qudanyń belgisi - syıys,
Qonys belgisi - beıit.
Құда болғанша, құлы мен биін сұрас,
Құда болған соң, құл да болса сыйлас. Quda bolǵansha, quly men bıin suras,
Quda bolǵan soń, qul da bolsa syılas.
Жабыны жауға мінбе жалы бар деп,
Жаманмен құда болма малы бар деп. Jabyny jaýǵa minbe jaly bar dep,
Jamanmen quda bolma maly bar dep.
Құда болдым дедің бе,
Құйрық-бауыр жедің бе? Quda boldym dediń be,
Quıryq-baýyr jediń be?
Құда болғанша хал-жайын сұрас,
Құда болған соң, қолда барымен сыйлас. Quda bolǵansha hal-jaıyn suras,
Quda bolǵan soń, qolda barymen syılas.
Құдандалының малы бір,
Айтулы достың жаны бір. Qudandalynyń maly bir,
Aıtýly dostyń jany bir.
Аты, тоны бар кісі
Жиын, тойға барысар;
Ұлы, қызы бар кісі,
Құдалыққа барысар. Aty, tony bar kisi
Jıyn, toıǵa barysar;
Uly, qyzy bar kisi,
Qudalyqqa barysar.
Бай мен бай құда болса,
Ортасында жорға жүреді.
Жарлы мен жарлы құда болса,
Ортасында дорба жүреді.
Бай мен кедей құда болса,
Өзара зорға-зорға жүреді. Baı men baı quda bolsa,
Ortasynda jorǵa júredi.
Jarly men jarly quda bolsa,
Ortasynda dorba júredi.
Baı men kedeı quda bolsa,
Ózara zorǵa-zorǵa júredi.
Жарлымен құда болғанша,
Баймен барымталас бол. Jarlymen quda bolǵansha,
Baımen barymtalas bol.
Енең болмаса да, инең болсын. Eneń bolmasa da, ıneń bolsyn. Құданың құдасы - құнан қойдың сорпасы. Qudanyń qudasy - qunan qoıdyń sorpasy. Біреу болса - құда, екеу болса - ұя. Bireý bolsa - quda, ekeý bolsa - uıa. Құл құдасын табады. Qul qudasyn tabady. Құданың тайын алғың келсе,
Құлынды биесін сұра. Qudanyń taıyn alǵyń kelse,
Qulyndy bıesin sura.
Құдағи өзіне сайымен жарасады,
Қуырдақ шыжғырған майымен жарасады. Qudaǵı ózine saıymen jarasady,
Qýyrdaq shyjǵyrǵan maıymen jarasady.
Құдағи құрдасыңдай болсын,
Құдаң шын досыңдай болсын. Qudaǵı qurdasyńdaı bolsyn,
Qudań shyn dosyńdaı bolsyn.
Құдашамен құда ойнар,
Қошақанмен бөрі ойнар. Qudashamen quda oınar,
Qoshaqanmen bóri oınar.
Құдашамен құда ойнар,
Қу шөппен бөрі ойнар. Qudashamen quda oınar,
Qý shóppen bóri oınar.
Ет жемесең ет жеме,
Етегіңді жап, құдағи. Et jemeseń et jeme,
Etegińdi jap, qudaǵı.
Қараның таққа мінгені -
Біріне бірінің құда түскені. Qaranyń taqqa mingeni -
Birine biriniń quda túskeni.
Ағайынның қызығы - алыс-беріс,
Құдалықтың қызығы - барып-келіс. Aǵaıynnyń qyzyǵy - alys-beris,
Qudalyqtyń qyzyǵy - baryp-kelis.
Алыс жермен құда болсаң,
Түйе-түйе ас келер;
Жақын жермен құда болсаң,
Түйе-түйе сөз келер. Alys jermen quda bolsań,
Túıe-túıe as keler;
Jaqyn jermen quda bolsań,
Túıe-túıe sóz keler.
Үндемесең, құдаша, үнің өшсін,
Өткір қайшы сумаңдап тіліңді кессін. Úndemeseń, qudasha, úniń óshsin,
Ótkir qaıshy sýmańdap tilińdi kessin.
Құда да тыныш, құдағи да риза. Quda da tynysh, qudaǵı da rıza. Қойдың басы - құданың асы. Qoıdyń basy - qudanyń asy. Құдай қосқан құда болады,
Пайғамбар қосқан дос болады. Qudaı qosqan quda bolady,
Paıǵambar qosqan dos bolady.
Баймен құда болсаң, шіренер,
Жарлымен құда болсаң, тіленер. Baımen quda bolsań, shirener,
Jarlymen quda bolsań, tilener.
Құрбысының асқаны құдасынан білінер. Qurbysynyń asqany qudasynan biliner. Құданың дәмі - құйрық-бауыр. Qudanyń dámi - quıryq-baýyr. Құдасымен Құдай ұрған ұрысады. Qudasymen Qudaı urǵan urysady. Бай мен бай құда болса, достасады,
Бай мен кедей құда болса, қастасады. Baı men baı quda bolsa, dostasady,
Baı men kedeı quda bolsa, qastasady.